MENU

HOME / CATEGORIES / CONTACT / SHOP

streda, 20. augusta 2014

Witch in Town

EN: The second part of Andy's photos from the first night. These ground street lights don´t mistake. Super atmosphere in a nice warm evening with perfect people :)

SK: Druhá časť fotiek od Andy je z prvého večera. Tieto pozemné pouličné svetlá nemajú chybu. Super atmoška v krásny teplý večer zo super ľudkami :)

utorok, 19. augusta 2014

Little travel: Trenčianske Teplice


EN: On others blogs is the amount of holiday articles, and me nothing. It's probably because I never was. Thus, almost anywhere. But now comes a few articles with the beautiful spa town of Teplice Trenčianske.

SK: Na druhých blogoch je množstvo dovolenkových článkov, a u mňa nič. To bude asi tým, že som nikde nebola. Teda skoro nikde. Teraz ale príde zopár článkov s krásneho kúpeľného mesta Trenčianske Teplice.

pondelok, 4. augusta 2014

Dino hunter


EN: People like looks back and me too (especially those nice memories). But one can look back no only  into your past. History is full of interesting and always incredible fascinated me. Me interesting as it probably could be really, not as we think it was. Perhaps the reality is very different. The truth is no one know. Only if he had a time machine :)
I would also like to have one :D and then I will here give regular posts with times past.
This article would like to start something like this:
Today I went with my time machine (with my loves) hunt dinosaurs!

SK: Ľudia sa radi obzerajú späť a  ja tiež (hlavne na tie pekné spomienky). Ale dá sa obzrieť nielen do svojej minulosti. História je plná zaujímavostí a mňa vždy neskutočne fascinovala. Zajíma ma  ako to asi mohlo byť naozaj, nielen ako si myslíme, že to bolo. Možno bola skutočnosť celkom iná.  Pravdu sa už ale nikto nedozvie. Jedine že by mal stroj času :)
Tiež by som ho chcela mať :D a potom by som vám sem dávala pravidelne posty s čias minulých.
Tento článok by som začala asi takto:
Dnes som sa vybrala svojim strojom času (aj s mojimi láskami) loviť dinosaury!

piatok, 25. júla 2014

Unusual shopping


EN: This is how it looks when I want to have my ordinary day extraordinary!
Ordinary things like shopping can be extraordinary if you feel unusually. And sometimes it just such a little thing like a little unusual headband.

SK: Takto to vyzerá ,keď chcem mať svoj obyčajný deň neobyčajný!
Obyčajné veci ako nákupy  môžu byť neobyčajné ak sa cítiš ty neobyčajne. A občas na to stačí aj taká malá vecička ako je trochu neobyčajná čelenka.

nedeľa, 20. júla 2014

Village girl & easy food
EN: Hello, I'm back. Finally. Being without the internet is really bad.
Now I'm trying to start up a couple of larger projects, so I apologize in advance for less activity, but I hope it will be worth it :)
Thus, while only one outfit ala village girl and simple, but amazingly delicious food that can handle any :) (I think it goes without instructions: D)

SK: Ahojte, som späť. Konečne. Byť bez internetu je vážne zlé. 
Momentálne sa snažím rozbehnúť pár väčších projektov, takže sa dopredu ospravedlňujem za menšiu aktivitu, ale dúfam, že to bude stáť za to  :)
Zatiaľ teda len jeden outfit ala dedinské dievča a jednoduché, ale úžasne chutné jedlo, ktoré zvládne každý :) (myslím, že návod ani netreba :D)

štvrtok, 10. júla 2014

Short Message

EN: Hello,
very sorry for the inactivity. Now I have no internet. But don´t worry until I fix it still produced, so will look forward to!

SK: Ahojte,
veľmi sa ospravedlňujem neaktivitu. Nemám teraz žiadny internet. Ale nebojte sa kým si to vyriešim stále vyrábam, takže bude sa na čo tešiť!pondelok, 7. júla 2014

Diy: Floral tights


EN:

SK: Tieto pančuchy vznikli pre jedno fotenie ako doplnok k oranžovo ladenému outfitu. Určite by sa to dalo  aj inak, ale ja som to skúsila takto.