MENU

HOME / CATEGORIES / CONTACT / SHOP

pondelok, 8. septembra 2014

Purple love


EN: Maybe I should called this article Purple from love. Well yes, I was again in my love stuffs.  This sweater I chose him myself. I think I already knew, that it smotthimes borrow :D
Blog still not working fully, but I´m going to change. So you don´t think I doing nothing. I´m going to change design on blog. I also want more to fill some rubrics that I kind of neglected, including the giveaway.
In addition I still working on my new project. I think that I will tell you more about it in following article. And also I'm going to get rid of at least half of the clothes. Of course, there will be something for you :)  

SK: Možno som tento článok mala nazvať skôr Purple from love :) No ano zasa som sa hrabala u drahého vo veciach. Tento svetrík som mu vyberala  ja. Asi som už vtedy vedela, že si ho niekedy požičiam :D  
Blog stále nefunguje naplno,ale chystám zmeny. Takže si nemyslite, že nič nerobím. Chystám nový design blogu. Tiež chcem viac zaplniť niektoré rubriky, ktoré som tak trochu zanedbávala vrátane giveaway. 
Okrem toho stále robím na mojom novom projekte. Myslím, že už v nasledujúcom článku vám o tom poviem viac. A tiež sa chystám zbaviť minimálne polovice oblečenia. Samozrejme, že sa niečo ujde aj vám :)

pondelok, 25. augusta 2014

Urban sun


EN: The second photoshoot (the first in the previous article) from Trencianske Teplice, we used the setting sun and other playground, this time on the housing estate. Probably not deny the kid in me: D 
These are the latest photos from Andy - that of Teplice. Other articles wait photos from Charlie and then you can compare. Heh although it's actually not really be compared because each has a completely different camera. 
By the way I'm wearing a new skirt from my ,,collection,, and is nicely creased (sorry, but I guess you understand: D)

SK: Na druhé fotenie (prvé v predchádzajúcom článku) v Trenčianskych Tepliciach sme využili zapadajúce slnko a ďalšie detské ihrisko, tentokrát na sídlisku. Asi nezapriem to dieťa v sebe  :D
Toto sú posledné fotky od Andy - teda z Teplíc. V ďalších článkoch čakajte fotky od Charlieho a potom môžete porovnávať. Heh aj keď sa to vlastne porovnávať veľmi nedá lebo každý má celkom iný foťák.
Mimochodom na sebe mám novú sukňu z mojej ,,kolekcie,, a  je pekne dokrčená (sorry, ale hádam chápete :D)

sobota, 23. augusta 2014

Fairytale in the mountains


EN:  Being the weekend with two fools with cameras in hand means having a lot of photos, so much work :D But I think it is very enjoying. These are pictures from Andy again. Teplice is a beautiful nature, mountains everywhere - and this wanted boots. But it is also a spa town full of nice dressed up old ladies :) - so and this in turn wanted, gentle dress. Of course, the combination of these two things have the ladies didn´t understand much, but that doesn´t matter. With two photographers to take pictures in the middle of the day and lots of people everywhere around me not pall. I felt a bit like a star: D

SK: Byť celý víkend s dvoma bláznami s foťákmi v rukách znamená mať veľa fotiek, takže veľa roboty :D Ale mňa to veľmi teší. Toto sú fotky znovu od Andy. V Tepliciach  je krásna príroda, všade hory - a to chcelo bagane. Ale je to aj kúpeľné mestečko plné naparádených starších dám :) - no a to zasa chcelo nežné šatičky. Samozrejme  spojenie týchto dvoch vecí už tie tety moc nechápali, ale na tom už nezáleží. Fotiť s dvomi fotografmi uprostred dňa a všade kopa ľudí ma asi neomrzí. Cítila som sa trochu ako nejaká hviezda :D